Akty Prawne

Obecnie obowiązujące Akty Prawne dotyczące zarządzania i administrowania nieruchomościami można znaleźć na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej www.sejm.pl, a są to:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2004 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. nr 74 z dnia 9 września 1999 r. poz 836)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.